Diagnostika autizmu je potrebná na stanovenie diagnózy PAS - poruchy autistického spektra, ktoré sa vykonáva klinicko-psychologickým a pedopsychiatrickým vyšetrením

dieťa v mláke, autizmus, diagnostika autizmu

Autizmus

Autizmus nie je choroba. Ide o postihnutie na celý život, ktoré zásadne ovplyvňuje spôsob, akým deti či dospelí vnímajú svet a komunikujú s druhými. Pre ľudí trpiacich autizmom je autizmus zásadným aspektom ich identity. Príčiny vzniku autizmu nie sú doteraz jednoznačne známe. Doposiaľ bola zistená iba silná genetická predispozícia na toto postihnutie. Nedá sa účinne liečiť.

Autizmus predstavuje široký pojem, za ktorým sa skrývajú všetky poruchy autistického spektra, ktoré sa vyznačujú narušením v sociálnej a citovej rovine.

Autizmus sa prejavuje u každého individuálne a odlišne. Diagnostiku autizmu detí je možné vykonať pomerne skoro, v niektorých prípadoch už vo veku dvoch či troch rokov. V špecifických prípadoch, zväčša keď nie je prítomná porucha učenia sa, býva diagnostika autizmu vykonaná až v dospelosti, po mnohých podozreniach na neštandarné správanie jedinca. Najznámejšou poruchou autistického spektra býva Aspergerov syndróm, ktorým trpí mnoho aj slávnych osobností.

Psychológ Košice – Mgr. Ľudmila Bíšová a PhDr. Martin Čižmárik, PhD. Vám ponúkajú odborné konzultácie v tejto oblasti.

Dieťa autista a jeho prejavy

Pri diagnostike autizmu u detí je veľmi dôležitá úloha rodičov. ktorí vedia spolupracovať s odborníkom pri posúdení správania ich dieťaťa, či konzultovať spozorované prvé podozrenia na prejavy autizmu. Poruchy autistického spektra, označované aj skratkou PAS, majú tieto typické spoločné znaky:

Autista prejavy - Spoločné znaky

Prejavy autizmu mávajú spoločné znaky, ktoré sa môžu vo všeobecnosti objavovať u detí s podozrením na autizmus. Medzi spoločné znaky patrí:

Autista prejavy - Variabilné znaky

Okrem spoločných znakov sa môžu prejavovať aj tieto variabilné znaky:

Autizmus u detí - prejavy

U jednotlivých detí môže mať autista prejavy rôzne, avšak vieme zovšeobecniť spoločné znaky, ktoré môžu napovedať, že sa jedná o určitý druh poruchy autistického spektra, či dokonca priamo o druh autizmu alebo Aspergerov syndróm. Pre exaktné určenie diagnózy je však potrebná konzultácia s odborníkom, ktorý vykoná kroky na diagnostiku autizmu, resp. porúch autistického spektra.

Ponúkame prehľad prvých symptómov a spoločných znakov, ktoré sa u takýchto detí prejavujú.

Autizmus u detí - prvé symptómy

deti v parku, autizmus, diagnostika autizmu

PAS môže mať tieto formy:

Detský autizmus

Prejavuje sa zvyčajne pred 3. rokom života, prítomné sú problémy v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácii a stereotypne sa opakujúcom správaní.

Atypický autizmus

Môže sa prejaviť až po 3. roku života, dieťa nemusí mať súčasne ťažkosti vo všetkých 3 oblastiach tzv. typických spoločných znakov.

Aspergerov syndróm

Intelekt je v norme, je znížená sociálna reciprocita (vzájomnosť), objavuje sa repetitívny spôsob správania, v reči je prítomná špecifická melodickosť, problém môže byť v chápaní preneseného významu slov, avšak verbalizácia je vždy funkčná. Aspergerov syndróm spôsobuje, že dieťa je pedantné, perfekcionistické, má problémy so zvládnutím kritiky, preferuje dospelých alebo mladších, má ťažkosti v interakcii s rovesníkmi, ťažko „číta“ sociálne situácie.

Rettov syndróm

Väčšinou postihuje dievčatá, prejavuje sa po 2. roku života postupnou stratou jemnej a hrubej motoriky, komunikačných a sociálnych zručností, vyvíja sa mentálna retardácia.

Detská dezintegratívna porucha

(tzv. Hellerov syndróm) Regres sprevádzaný stereotypnými pohybmi, deficitmi v oblasti sociálnych a komunikačných zručností.

Náš tím odborníkov ponúka poradenstvo v prípade podozrenia na niektorú z porúch. Vhodné je dieťa diagnostikovať už pri prvých náznakoch, aby bolo možné včas podchytiť počiatočné prejavy autizmu a venovať im náležitú pozornosť takým spôsobom, aby to bolo pre dieťa čo najemenj frustrujúce. Diagnostika je proces, ktorým sa vyhodnocujú kvalitatívne zvlástnosti vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, sociálnych inrerakciách a spontánnych aktivitách dieťaťa – hrách. 

bloom-blossom-boy-160594
beautiful-child-curiosity-698924

Naše služby

Neodkladajte to,
kontaktujte nás čo najskôr