Dieťa, psychodiagnostika, diagnostika intelektu

Psychodiagnostika detí

Psychodiagnostika spočíva vo vykonávaní klasických psychodiagnostických psychologických testov. Tie sa uskutočňujú metódami na meranie intelektových schopností a predpokladov.

Avšak psychodiagnostika  si vyžaduje aj komplexný pohľad na dieťa, jeho charakteristiky a prejavy nielen v aktuálnom – školskom či predškolskom veku, ale už od raného detstva. Dôležité je v rámci konzultácie zaznamenať poznatky rodičov, učiteľov či školských pedagógov, a tak spoznať aj celkové správanie dieťaťa a spôsoby akými rieši predkladané úlohy v súčasnosti a ako ich riešilo v skoršom veku.

Cieľom je vyhodnotiť aké stratégie a aké spôsoby riešenia úloh dieťa zvolilo. Podstatné pre psychológa, ktorý psychodiagnostiku vykonáva je aj posúdiť emočné a sociálne nastavenie dieťaťa voči okoliu i sebe samému.

Diagnostika intelektu

Diagnostika intelektu predstavuje komplexné posúdenie intelektuálnych a výkonostných schopností, predpokladov. Posudzuje sa aj miera kreativity dieťaťa, jeho sociálne predispozície a to, ako je aktuálne emočne nastavené. Ak psychodiagnostika – diagnostika intelektu – skončí výsledkom, ktorý preukáže intelektuálnu nadanosť dieťaťa je potrebné mu venovať príslušnú zvýšenú pozornosť. A to zo strany rodičov, pedagógov i iných vychovávateľov.

Podstatné je, aby sa dosiahla pozitívna stimulácia intelektu dieťaťa po výkonnostnej aj osobnostnej stránke. Predídeme tak nevhodnému správaniu, ktoré mnohokrát vyústi z jej nedostatku.

Nadané deti

Nadané deti je možné rozpoznať už vo veľmi skorom veku  okolo jedného a jeden a pol roku života. Nadané dieťa sa prejavuje napredovaním oproti rovesníkom v určitých aktivitách typických pre daný vek. Môže sa prejavovať ako skorý nástup rozprávania, chodenia, učenia sa čítať či písať, počítať.

Typická je aj zvedavosť, ktorú rozpoznáme ak dieťa kladie veľa otázok, zaujíma sa vo zvýšenej miere o dianie okolo seba, rýchlo nadviaže kontakt s okolím úsmevom alebo oslovením aj cudzích ľudí bez ostychu. Naopak, môže sa však vyskytovať aj zvýšené agresívne správanie, hyperaktivita, prejavy nízkeho sebavedomia, zvýšená precitlivenosť, problémy s podriadením sa autoritám a iné.

Psychológ Košice – Mgr. Ľudmila Bíšová a PhDr. Martin Čižmárik, PhD. Vám ponúkajú odborné konzultácie v tejto oblasti.

Dieťa, psychodiagnostika deti, diagnostika intelektu

Diagnostika intelektu a vzdelávanie

Nevhodné výchovné prístupy zo strany dospelých autorít deti privádzajú do stresových situácií a deti tak bývajú deprimované. Je preto veľmi dôležité už pri prvých podozreniach navštíviť psychológa aby bola vykonaná diagnostika intelektu a mohli byť odporúčané vhodné výchovné postupy skôr, ako sa dieťa do deprimujúcich situácií dostane.

Psychológ ma na výber viacero testov na diagnostiku intelektu. Keď vyhodnotí výsledky testov a posúdi ich v súvislosti s ostatnými získanými poznatkami o dieťati, rozhodne o vhodnej forme ďalšieho vzdelávania. Diagnostika intelektu – jej výsledok tak môže byť podnetom pre odporúčanie špeciálnych edukačných potrieb. S vývinom dieťaťa sa intelektové schopnosti môžu postupne meniť. Diagnostika intelektu môže byť opätovne vykonaná v neskoršom veku.

Cieľom psychológa aj rodiča je najlepší záujem dieťaťa. Snažia sa vytvoriť podmienky, v ktorých by zistený intelektuálny potenciál mohol byť čo najlepšie rozvíjaný rešpektujúc jeho potreby v iných oblastiach. Pokiaľ je dieťa sebarealizované, robí veci s radosťou, tak sa vydalo na správnu cestu.

Dieťa, psychodiagnostika deti, diagnostika intelektu

Zvýšený intelekt a detstvo

Napriek tomu, že diagnostika intelektu potvrdí zvýšenú mieru inteligencie, dieťa je stále dieťaťom po emocionálnej stánke a danému veku zodpovedá aj telesný vývin. Netreba sa preto čudovať ak dieťa, ktoré nadpriemerne vyniká v čítaní oproti rovesníkom, má problém samo sa obliecť či zaviazať si šnúrky.

Môžu sa vyskytovať aj rečové vady, najmä v prípadoch, že má veľa myšlienok, ktoré chce vyjadiť, no nemá dostatočnú rečovú kapacitu na ich vyjadrenie. Pod časovým nátlakom krátkeho záujmu zo strany rovesníkov či dospelých sa tak môže začať zajakávať.

“Nevhodné” správanie

Vo výchovných zariadeniach predškolského či školského charakteru sa nadané dieťa nachádza medzi rovesníkmi a je s nimi porovnávané. Podnety na stupni zodpovedajúcom jeho veku, ktoré dostáva, nemusia byť pre dieťa dostatočne stimulujúce. Ak si uvedomí, že je iné ako rovesníci, môže sa cítiť odstrčene, uzatvoriť sa do seba. Takéto správanie môže vyústiť ako zvýšena emocionálna citlivosť či nestabilnosť.

Agresivita, výbušnosť, impluzivita, a teda hyperaktivita v prejavoch, sú veľakrát len výsledkom nahromadených emócií dieťaťa so zvýšeným intelektom, ktoré však ešte nevie vhodným spôsobom spracovať, odreagovať sa, a tak sa vracia len k tomu, čo pozná

Naše služby